.

 

Algemene voorwaarden

Inzoommij Fotografie te Hoogeveen
KvK 72541857
Versie Oktober 2018

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van inzoommij fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te
gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Inzoommij Fotografie en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Inzoommij  fotografie geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Inzoommij Fotografie, KvK 72541857 , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en
opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Inzoommij de overeenkomst gesloten heeft, tevens de
aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit
van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische
communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
1. Inzoommij Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door
de fotograaf.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de
werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Inzoommij Fotografie zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Inzoommij fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Inzoommij Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Inzoommij Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen
1. Inzoommij Fotograaf biedt cadeaubonnen aan vanaf een prijs van €25.
2. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de
cadeaubon.

4. Cadeaubonnen zijn te gebruiken voor elke vorm van fotografie exclusief commerciële en bruiloften fotografie.

5. Inzoommij fotografie verbiedt vermenigvuldiging van uitgegeven cadeaubonnen en zal hier aangifte van doen.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
1. Inzoommij Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Inzoommij Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Inzoommij Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
5. Bruidspaar mag een wensenlijst leveren aan Inzoommij Fotografie, waarin gewenste beelden, zoals groepsfoto’s of namen van personen zijn opgenomen. Inzoommij Fotografie zal zijn uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
6. Het bruidspaar dient zelf de locaties te zoeken voor de fotoshoots. Let hierbij op om een alternatief te zoeken indien het slecht weer is.

Artikel 7. Ontwerp
1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Inzoommij fotografie ontworpen.
2. Opdrachtgever heeft na de online presentatie van de foto’s, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor
het fotoboek aan Inzoommij Fotografie door te geven. Na deze periode zal Inzoommij  fotografie zonder overleg een selectie maken.
3. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd
worden.
4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een
groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
6. Inzoommij Fotografie laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het
boek.

Artikel 8. Levering
1 .Inzoommij Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
3. Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen
4. Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om binnen
14 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.
5. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn
kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
6. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld vrij gegeven aan opdrachtgever
7. Inzoommij Fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
8. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
9. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 9. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Inzoommij fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat Inzoommij fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5. Alle door Inzoommij fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen behoudens de zakelijke fotografie

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Inzoommij Fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. De betaling dient voor aanvang van de opdracht volledig voldaan te worden.
3. Bij een bruiloft wordt er reserveringskosten gevraagd van 25% van het totaal bedrag, de rest van het bedrag
moet binnen 20 dagen na de bruiloft betaald worden.

Artikel 11. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Inzoommij fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Inzoommij fotografie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen
totaalprijs in rekening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Inzoommij  fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf op de
overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf,
of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme
weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet
vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van
de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de
wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Inzoommij fotografie.

Artikel 12. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Inzoommij fotografie
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Inzoommij fotografie.
3. Inzoommij Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Inzoommij Fotografie.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Inzoommij fotografie, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inzoommij  fotografie.
10. Elk gebruik van een werk van Inzoomij fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Inzoommij  fotografie.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent Inzoommij  fotografie drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Inzoommij  fotografie.

Artikel 14. Portretrecht
1. Inzoommij Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2.Inzoommij  Fotografie houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Inzoommij fotografie
schriftelijk bekend gemaakt te worden.
4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Inzoommij Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Inzoommij Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1.Inzoommij Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Inzoommij fotografie aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe
algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Inzoommij Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Inzoommij fotografie
Ericalaan 54 7906 NE Hoogeveen
KvK 72541857